Algemene Voorwaarden INSPIRING CHALLENGES B.V.

Het strand in de jungle.

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRING CHALLENGES B.V.
INHOUD
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
DE BOEKING
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
INFORMATIE
Artikel 4 – Informatie door de Organisator
Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
VOOR DE REIS
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Indeplaatsstelling
Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger
Artikel 9 – Annulering door de Reiziger
Artikel 10 – Prijswijziging
Artikel 11 – Wijziging door Organisator
Artikel 12 – Opzegging door de Organisator
UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 – Verantwoordelijkheid
Artikel 14 – Conformiteit & non-conformiteit
Artikel 15 – Hulp en bijstand
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16 – Aansprakelijkheid, schadevergoeding & exoneratie
VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 17 – Verplichtingen Reiziger
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18 – Klachten
Artikel 19 – Overige bepalingen

INHOUD

Artikel 1 – Definities
Organisator: de organisatie die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper –
aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de organisatie die de Reis aanbiedt indien
deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis sluit of wil
sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen.
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een
andere toeristische dienst.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen
(accommodatieverschaffers; vervoerders; externe gidsen; etc.) van de Organisator.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de
Reiziger verbindt tot het organiseren en leveren van de Reis.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg, waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele
Reisdienst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de
Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2 Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel
zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de Organisator zijn
overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.
2.3 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande
Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen.
2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende
bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de
Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan
de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van
Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is
opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele
dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle
gevallen binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit
geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft
ontvangen.
3.3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de
Organisator.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs,
de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle
omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te
verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger
navraag te doen.
3.5 Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar
maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere
wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de
voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de
boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de
medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’
kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de
Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of te
bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt als
redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand.
Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van een bevestiging de
Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn
bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod.
3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de Organisator de
ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.
3.8 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging, al dan niet
samen met een (aanbetalings)factuur.
3.9 Herroeping door reiziger
Een boeking van een Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te
herroepen.
3.10 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist
zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7
dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in
afwijking van lid 3 (totstandkoming overeenkomst) van dit artikel de Overeenkomst pas definitief
tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator.
3.11 Boeken voor andere Reizigers en communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst
aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere
Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de
reisbescheiden en alle andere communicatie worden enkel verstuurd naar de Reiziger die de
boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht –
met toestemming van die personen – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere

Reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst, bij de aanmelding
kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht
die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aangeboden
reissom is inclusief alle bekende onvermijdbare bijkomende kosten, tenzij bepaalde kosten niet in
de reissom kunnen worden verwerkt of nog niet bekend zijn. In dat geval worden deze kosten of
de aard van de kosten duidelijk bij de reissom vermeld. Indien de reissom leeftijdsafhankelijk is, is
de leeftijd op de eerste dag van de Reis bepalend.
4.2 Informatie door de Organisator na boeking
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt de Organisator de Reiziger de
Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de
Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten,
visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte
informatie.
4.3 Informatie door de Organisator voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de
Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis.
4.4 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke
reisdocumenten zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang
hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover bij de
betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde
reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van
reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet
of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten,
komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.5 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de
Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de
reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op
de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de
reisbescheiden.
4.6 Informatie over verzekering
De Organisator informeert de Reiziger in elke offerte dat deze verplicht is om een
annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor
de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In
het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit
mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis.
Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger
van deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in
dat geval de annuleringskosten verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen
eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende
minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het
aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee
bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het
bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder(s) te verifiëren of er een
medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 7 dagen na ontvangst van de
aanbetalingsfactuur 30% van de reissom te zijn voldaan. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient
het volledige bedrag van de vliegtickets plus 30% van de reissom van het overige deel van de Reis
als aanbetaling te worden voldaan.
6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn
voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 8 weken voor de aanvangsdatum van de
Reis, dient de volledige reissom onmiddellijk – en in ieder geval voor aanvang van de reis – te
worden voldaan.
6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is
de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het
openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger
vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de
dag nadat de aanmaning is ontvangen en onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van
betaling, waaronder de exacte incassokosten die worden gevorderd. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500,=, 10% over de daaropvolgende €
2500,=, 5% over de daaropvolgende € 5000,= en 1% over het meerdere.
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder
nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na
aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het
recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats
van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de
daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit
lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis
verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van
de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen
kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor
zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets
onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht
van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – een
nieuw vliegticket wordt geboekt.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en
andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging door de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst
te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de
hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn
de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de
oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering.
Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering.
Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 (annuleringskosten) van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging
dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator
wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging.
9.2 Annuleringskosten
Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisator
verschuldigd:
• Bij annulering tot 8 weken voor vertrek: de annuleringskosten van de vlucht plus 20% van
het overige deel van de reissom.
• Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: de annuleringskosten van de vlucht plus
30% van het overige deel van de reissom.
• Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: de annuleringskosten van de vlucht plus
50% van het overige deel van de reissom.
• Bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking:
100% van de reissom.
Inspiring Challenges B.V. kan hier, bijvoorbeeld om redenen van redelijkheid en billijkheid, van
afwijken. Een en ander echter uitsluitend ter beoordeling van Inspiring Challenges B.V.
• Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende
annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van
toepassing zijnde bepalingen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vliegtickets, cruises,
autohuur, etc.
• Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis
hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de
bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende
reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
• Voor veel luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij eigen regels voor annulering hanteren.
Het gebruikte tarief kan variëren van een bedrag van €50,= tot het volledige tarief. Deze
kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 10 – Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds
aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen of
verlagen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen,

belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden en/of
wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel
van de Overeenkomst.
10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 10% van de reissom bedraagt heeft de Reiziger het recht de
Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van
de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de
Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt
de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard
en vervalt het recht op beëindiging.
10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijswijziging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te
verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag dat de
Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van €35,= aan
administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 – Wijziging door de Organisator
11.1 Wijzigingen
De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen
voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op
duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.
11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor
aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een
alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger
kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van
annuleringskosten.
11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een
overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan de Organisator de Reis op dit onderdeel
wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen
zonder betaling van annuleringskosten.
11.4 Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de
Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst
beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de
wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
11.5 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de
Reiziger recht op passende prijsverlaging.
11.6 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger onverwijld op de hoogte van:
– de wijzigingen.
– de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Organisator Schriftelijk in kennis dient te stellen
van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt.
– het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het
recht op beëindiging vervalt.
– indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de prijswijziging.
11.7 Terugbetaling betaalde reissom
Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt, wordt de reeds voldane
reissom onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terugbetaald.

11.8 Schadevergoeding bij afwijzing van de wijziging
Indien de Reis wordt gewijzigd en de oorzaak van de wijziging aan de Organisator dient te worden
toegerekend, biedt de Organisator de Reiziger een passende schadevergoeding. Indien de Reis
wordt gewijzigd en de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger dient te worden toegerekend, komt
de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Reiziger. Indien de Reis wordt gewijzigd en
de oorzaak van de wijziging kan noch aan de Reiziger noch aan de Organisator worden
toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 12 – Opzegging door de Organisator

12.1 Opzegging
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor
de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a. ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde
minimumaantal en de Reiziger van de opzegging uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de Reis op de
hoogte is gebracht.
b. ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden.
12.2 Terugbetaling betaalde reissom
In de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen
onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn
gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf
materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie,
etc.
12.3 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de
Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke
gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de
Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de
Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door
een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden.
Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden
geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 – Conformiteit en non-conformiteit
14.1 Conformiteit
De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de
Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de
reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
14.2 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 18 (klachten)
onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de
uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

14.3 Oplossing door de Organisator

De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-
conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge

kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde
van de betreffende Reisdiensten.
14.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke
termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om
terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.
14.5 Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals
overeengekomen, zal de Organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten
voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit
is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de
prijsverlaging ontoereikend is.
14.6 Prijsverlaging en schadevergoeding
In het geval dat de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn
overeengekomen, heeft de Reiziger recht op een passende prijsverlaging en schadevergoeding.
14.7 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode
waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging
voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 15 – Hulp en bijstand

15.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden
verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten,
plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van
communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de
moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 – Aansprakelijkheid, schadevergoeding en exoneratie
16.1 Schadevergoeding
Schadevergoeding omvat zowel geleden schade als een vergoeding voor gederfd reisgenot.
16.2 Toerekening en overmacht
De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als
gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Reiziger.

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-
conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen.

c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot tweemaal de reissom,
tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger en de schade is
veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

16.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook
schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid
in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake
geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele
Reisdiensten.
16.5 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen,
zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
16.6 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft
plaats gevonden of – indien de reis geen doorgang vond – twee jaar na de geplande datum van
aanvang.
16.7 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde
van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van
luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze
compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van
deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door
de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze
Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding
uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door haar
ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 – Verplichtingen Reiziger
17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle
aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de
Reisdienstverleners op te volgen.
17.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft de
Organisator dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis
of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen
recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van
de Reiziger.
17.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of
schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de
Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval,
waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op
verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de
veiligheid van de Reizigers en anderen.
17.4 Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de
verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De
Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of
derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
17.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van
vertrek te verifiëren.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 – Klachten
18.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens van de Organisator en
diens vertegenwoordiger in Colombia.
18.2 Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-
conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken

Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien de Organisator ter plaatse is, dient
de klacht tevens onverwijld bij de Organisator te worden gemeld. Indien de Organisator niet ter
plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan
geschieden per Whatsapp, per SMS-tekstbericht, per telefoon of per e-mail
(info@inspiringcolombia.travel). De Organisator stuurt de Reiziger een ontvangstbevestiging van
de melding via hetzelfde medium en per e-mail.
18.3 Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met de Organisator komen voor rekening van de
Organisator. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik
te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens
de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen
omkleed, bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na
ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.
18.5 Gevolgen van niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid (melden ter plaatse) van dit artikel kan
van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de
belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na
terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de
omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 – Overige bepalingen
19.1 Rechten van derden
Bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen
op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de
aansprakelijkheidsuitsluitingen).
19.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of
indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een
geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie
benadert.
19.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
19.4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Other recommended destinations

Get in touch!

Call us or send us an email.
Together with you we design your perfect trip to Colombia

+31-(0)30-2232596

info@inspiringcolombia.travel

Inspiring Challenges B.V.
Soestdijkseweg Noord 405
3723 HD Bilthoven
The Netherlands

Bank account Inspiring Challenges B.V.: NL35 RABO 0335 6886 83
BIC code: RABONL2U

Chamber of Commerce: 73284262
VAT number: 8594.38.314.B.01

[wpforms id=”1901″ title=”false” description=”false”]