Laat ons uw gegevens achter.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Neem contact op!

+31-(0)30-2232596

info@inspiringcolombia.travel

Inspiring Challenges B.V. Soestdijkseweg Noord 405 3723 HD Bilthoven Nederland

Kamer van Koophandel: 73284262 B.T.W.-nummer: 8594.38.314.B.0

Privacyverklaring
Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia, gevestigd aan Soestdijkseweg Noord 405 – 3723 HD Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Specialist in reizen op maat naar Colombia


Soestdijkseweg Noord 405 – 3723 HD Bilthoven
Tel. 030-2232596 06-53226369
Mark Heijmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Inspiring Challenges
B.V. – Inspiring Colombia. Hij is te bereiken via info@inspiringcolombia.travel en
telefonisch op de aangegeven nummers.
Persoonsgegevens die wij verwerken Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inspiringcolombia.travel, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia) tussen zit. Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia gebruikt de volgende computerprogramma's of – systemen: Microsoft Excel.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 3 jaar voor de angegeven persoonsgegevens. De bewaartermijn is maximaal 3 jaar omdat wij verwachten dat onze klanten binnen 3 jaar na het eerste contact met ons via ons een reis naar Colombia zullen hebben geboekt en inmiddels weer zullen zijn eruggekeerd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te  verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens aarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  info@inspiringcolombia.travel
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .
Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Inspiring Challenges B.V. – Inspiring Colombia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inspiringcolombia.travel